KRISTOVÁ, M. Identifikace vybraných genů v bakteriích mléčného kvašení se zaměřením na potravinové doplňky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Španová, Alena

Studentka k řešení úkolů diplomové práce přistupovala aktivně, s výrazným zájmem a pracovním nasazením. V průběhu řešení diplomové práce získala originální výsledky, z nichž část byla úspěšně prezentovaná formou posteru na vědecké konferenci (XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, 20.-21.4.2010 v Brně). Tím je práce nadstandardní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vojtíšková, Marie

Předložená diplomová práce je velmi obsažná, zaměřená na vypracování spolehlivých metod s vysokou reprodukovatelností pro analýzu a studium společenství mikroorganismů bez nároků na kultivaci. K práci mám jen níže uvedené připomínky : a) u elektroforeogramů - chybí označení velikosti PCR produktů a metoda pro jejich výpočet , b) ve vzorcích DNA z kontrolních kmenů poměr A260/A280 >2 odhalil přítomnost RNA ( tab.22 str. 46,diskuse str.83): nejsou výsledky titračních experimentů na množství templátové DNA v PCR na obr.20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 částečně zkresleny ? Jsou výrobky potravinových doplňků patentově chráněny a lze provádět testy na deklarované složení mikroorganismů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 24587