JIRKŮ, P. Program pro odstranění prokladu ve videosekvencích různých formátů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Slanina, Martin

Cílem diplomové práce bylo na základě implementace v prostředí MATLAB vybrat takovou metodu odstranění prokladu v digitálních videosekvencích, která bude podávat nejlepší výsledky. Tato metoda pak měla být implementována v jazyce C. Student zadání splnil, přičemž možnosti programu jsou dokonce širší než bylo požadováno - umožňuje výběr metody která se pro odstranění prokladu použije, exportuje výsledné snímky jako obrázky pro snadnější zhodnocení, atd. Student poměrně intenzivně využíval konzultace. Formální úroveň práce sráží kvalita některých obrázků a rovnic a místy opomenuté vysvětlení symbolů použitých v rovnicích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Kratochvíl, Tomáš

Předložená diplomová práce se zabývá odstraněním prokládaného řádkování ve videosekvencích různých formátů. Práce má dostatečný rozsah 52 stran. Grafická a formální úroveň práce je na dobré úrovni a jednotlivé kapitoly na sebe navazují logicky. Výhrady mám k použití skenovaných obrázků z knih a grafické interpretace rovnic. Předložený program pro Matlab a dále programová realizace v C++ je funkční a představuje zdařilou demonstraci účinnosti jednotlivých metod pro odstranění prokladu. V závěru práce postrádám diskuzi, na základě jakých parametrů obrazu byla hodnocena subjektivní kvalita výsledné videosekvence a jejich jednotlivých obrazů po odstranění prokládání. Zadání práce považuji za splněné a práci hodnotím výslednou známkou velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 21923