PROCHÁZKA, J. Databázový systém pro výrobu desek plošných spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebela, Radek

Student měl za úkol navrhnout a realizovat databázový systém pro výrobu desek plošných spojů. Nasazení tohoto systému by mělo zjednodušit a zpřehlednit výrobu DPS na UREL. K práci nemám zásadní výhrady - snad mohla být více rozerbrána a testována problematika útoků a zabezpečení proti nim.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury C 7
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce B 17
B

Posudek oponenta

Pust, Radim

Student v práci popsal a vytvořil webový systém pro správu výroby desek plošných spojů, čímž zcela splnil zadání. Po odborné stránce lze vytknout návrhu databáze umístění jména zadavatele v tabulce zakázek. Použité řešení není vhodné, protože lze očekávat, že jeden zadavatel bude mít více zakázek. Samotný popis návrhu databáze je poměrně nepřehledný. Po formální stránce lze vytknout nevhodné používání kurzívy pro běžný text, příkazy a proměnné současně. Dále se student v textu neodkazuje na použitou literaturu. Seznam použité literatury není psán dle normy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce C 38
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 7
B

eVSKP id 21951