PEŠEK, M. Program FEMM - podklady pro výuku v elektronické formě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Ondřej

Student v rámci bakalářské práce zpracoval problematiku modelování elektromagnetických polí metodou konečných prvků v programu FEMM. Velmi dobře pochopil zadání a vytvořil přehledný manuál k programu, který se neomezuje pouze na interaktivní režim, ale zahrnuje i oblast dávkového zpracování pomocí jazyku Lua. Součástí manuálu, který je k dispozici také formou webových stránek, jsou dva příklady. Vytvořené podklady značně usnadní ostatním studentům seznámení s touto problematikou. Student využíval jak českou, tak cizojazyčnou literaturu a postup konzultoval s vedoucím práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Huzlík, Rostislav

Student se v rámci svá práce bakalářské práce zabývá programem FEMM a tvorbou manuálu pro práci v tomto programu. Samotná práce je členěna do dvou částí. V první části se student věnuje popisu samotného programu FEMM. V druhé části se student věnuje tvorbě dvou modelů v programu FEMM - válcový magnet a stejnosměrný stroj. Student vytvořil kvalitní manuál pro pochopení základní práce v programu FEMM a tvorbu LuaScriptu. Po formální stránce mám k této práci pouze drobné výhrady. Zadání bakalářské práce bylo beze zbytku splněno. Bakalářské práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 18449