OHERA, V. Vysokorychlostní mobilní systém LTE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanus, Stanislav

Diplomant pracoval na řešení práce průběžně a se zájmem o danou problematiku. Konzultací využíval přiměřeně, a to nejen s vedoucím práce, ale i konzultantem z T-Mobile CZ. Přitom podklady pro vytvoření modelu byly obtížně dostupné neboť systém LTE nebyl dosud standardizován. Po standardizaci bude možné model zpřesnit a zahrnout do simulací i další zpřesňující bloky (např. ekvalizaci, kódování apod.).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Kejík, Petr

Teoretická část diplomové práce se zabývá převážně fyzickou vrstvou systému LTE, srovnáním systémů LTE a WiMAX a stručně je popsáno i reálné testování systému LTE. Značná pozornost je věnována popisu zpracování signálů, včetně OFDM a SC-FDMA. Byl vytvořen model systému, umožňující simulaci přenosu signálu a vyhodnocení chybovosti pro různé typy rušení v rádiovém kanále a různá nastavení systému (např. změna vnitřní modulace). Vytvořené uživatelské rozhraní je přehledné a umožňuje nastavit celou řadu parametrů. Jedinou drobností je procentuální odhad dokončení výpočtu, který dosahuje hodnot nad 100%. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu. Práci lze vytknout nepřesné citování použité literatury, špatné číslování a popis grafů (v kapitole 10.3) a také řadu nepřesných formulací v textu (např. "úzký pruh sítí LTE"), které poněkud kazí dojem z dosažených výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce C 7/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Odborná úroveň práce B 42/50
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 21946