OBRUČA, M. Simulace přenosu DVB-T v prostředí MATLAB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Štukavec, Radim

Student navštěvoval konzulatace a využíval odbornou literaturu. Prostudoval funkci kanálového kodéru, který implemetoval v prostředí Matlab. Sestavil aplikaci dle zadání, obsahující grafické uživatelské prostředí, která je plně funkční. Úroveň práce poněkud snižuje její textová část, která místy příliš nepůsobí jako odborný text a nevyužívá jednotnou terminologii.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Splnění zadání A 45/50
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Kratochvíl, Tomáš

Předložená diplomová práce se zabývá simulací přenosu a kanálového zabezpečení signálu digitální televize DVB-T v Matlabu. Práce má dostatečný rozsah 54 stran. Grafická a formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují logicky. Při programové aplikaci diplomant bohužel nezohlednil OFDM modulaci, vkládání ochranného intervalu a modulaci pilotních a TPS nosných. Z tohoto pohledu se bohužel nejedna o modulátor DVB-T, ale spíše M-QAM modulátor a jednofrekvenční modulaci. Výsledky chybovosti tak jsou relevantní spíše pro DVB-C. Předložený program pro Matlab je funkční a představuje výbornou výukovou pomůcku pro oblast digitální televizní techniky a vizualizaci vlivu parametrů zabezpečení a modulátoru na příjem signálu DVB. Zadání práce považuji za splněné a práci hodnotím výslednou známkou velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 21945