SYCHRA, L. Manipulační zařízení pro tiskařské a laminovací stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, František

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brýdlo, Oldřich

Ůkolem diplomanta byl návrh „Manipulačního zařízení pro tiskařské a laminovací stroje’’. Konkrétně automatické nakládání archů papíru formátu B1 a větších (nakládací hlavu). Pro splnění požadované funkce musí být provedení nakládací hlavy „ Dvousystémové “, kde jsou dvě řady savek mechanicky odděleny. Firma Komfi nemá ve svém výrobním programu toto provedení, ale pouze „ Jednosystémové “, které pro formáty B1 pracuje pouze v omezeném rozsahu. Ve světě existují firmy, které vyrábějí tento typ „ Dvousystémových“ nakládacích hlav, ale mají je chráněny patenty případně průmyslovými vzory. Nedílnou součástí zadání je tudíž také: „ Najít jiný, nechráněný, princip pohonu savek“ Diplomant zadaný požadavek a cíl SPLNIL. Diplomant správně nejprve popisuje jednotlivé polygrafické technologie, pro které je zařízení určeno. Pro lepší orientaci mohl uvést poměr jednotlivých technologií polygrafie na trhu v současné době. Dále zhodnotil různé typy nakládání od nejjednoduššího po plně automatické se zaměřením na „ Dvousystémovou nakládací hlavu“. Zde by bylo dobré uvést a popsat některé další principy, které používají jiní výrobci. Diplomant navrhl řešení pohonu savek soustavou vaček a ramen. Pokud je mi známo, nepoužívá princip nikdo ze známých výrobců nakládacích systémů v polygrafickém průmyslu. Při konkrétním řešení postupoval správně od základního uzlu celého systému a tj. návrhu, provedení, pohonu a přívodu vakua a tlakového vzduchu do dvou řad savek. Návrh řešení čtyř savek zvedacích a tří savek transportních se jeví jako zcela optimální varianta. Použití lineárního vedení pro transportní savky je velmi zajímavé a je zde předpoklad dobré přesnosti a dlouhé životnosti. Pohon nezávislých řad savek pomocí vaček a ramen je velmi dobré řešení, které je ale také závislé na přesném sladění jednotlivých průběhů a poloh vaček. Jak je zřejmé, byl si diplomant této skutečnosti vědom, protože současně s návrhem se zabýval časovou analýzou a průběhem vaček. Diagramy průběhu vaček jsou pěkně zpracované a po běžné kontrole v pořádku. Také uložení pák s diagramem rozkladu sil se zdá být dynamicky vyhovující. Návrh uložení hřídele v prodloužené (průchozí) variantě je zajímavý. Toto uložení umožní dobrý přístup k rozvodnému šoupátku, které ocení údržba při jeho častém čištění. Ložiska jsou uložena mezi kolem pohonu a soustavou vaček v přírubě. Navrhoval bych spíše uložení do bočnic napravo a nalevo od soustavy vaček ale i toto řešení je v pořádku. Pěkně je také zpracována kapitola zabývající se rozvodem vakua a tlakového vzduchu pomocí šoupátka. Diplomová práce je celkově velmi dobře zpracována. Dvousystémová nakládací hlava by mohla být využita pro nakládání archů velikosti B1 a větších do polygrafických strojů. Předpokládám, že po menších úpravách vyrobí firma Komfi zkušební vzorek do konce roku 2012.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 51426