BRŠEL, M. Návrh výrobního systému pro výrobu teplovodních kotlů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vašek, Lubomír

Student pracoval velmi samostatně, požadavky a cíle zadání splnil. Výsledkem je práce, která může sloužit jak podklad pro praktickou realizaci předmětného výrobního systému. Doporučuji práci přijmout k obhajobě. Doplňující dotazy k obhajobě: 1.Na str.27 je uvedena jako první etapa přípravy návrhu výrobního systému "Diagnostika". Tento pojem se obvzkle používá v jiné souvislosti - v jaké? 2. Na str.78 je uvedeno bez dalšího, že diplomant chce prosadit "přístupy štíhlé výroby". Mohl by to upřesnit? 3. V kap.8 se chce diplomant zabývat zejména otázkou "časové posloupnosti a návaznosti operací". Proč se v této souvislosti nezabýval metodou simulace výrobního procesu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zbožínek, Adam

Tato práce se zabývá řešením reálného problému z technické praxe. Student měl za úkol se seznámit s výrobou daného produktu a dle možností firmy navrhnout výrobní systém. Práce svým rozsahem a formou splňuje patřičné náležitosti. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 51410