HAVLÍK, P. Strukturní stabilita svarového spoje uhlíková/austenitická ocel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Foret, Rudolf

Diplomant prokázal dostatečné znalosti a schopnost získávat informace z odborné literatury, předložená DP má tedy velice dobrou odbornou úroveň. P. Havlík si rychle osvojil potřebné experimentální metody, takže diplomovou práci řešil relativně samostatně a iniciativně. Zadání DP bylo splněno bezezbytku. Jediný dílčí nedostatek – malé zkušenosti s psaným projevem (napřesné formulace, pravopis). Výsledky obsažené v DP jsou využitelné při objasnění příčin výskytu trhlin po 30 letech provozu při teplotě asi 260 °C téměř shodných svarů, které byly a patrně ještě jsou provozovány v JE (Rusko).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Stránský, Karel

Bc. Petr Havlík: Strukurní stabilita svarového spoje uhlíková/austenitická ocel. Diplomová práce zaměřená k posouzení struktrní stability heterogenního svarového spoje typu uhlíkové a austenitické oceli je zpracována na výborné úrovni. Literární přehled problematiky orientované na heterogenní svarové spoje je napsán přehledně s využitím současné světové i tuzemské literatury. Zásadní pozornost je věnována též kvazistacionárnímu modelu difúze ve svarových spojích, který může najít uplatnění též v běžné technické praxi. Ocenění zaslouží přístup diplomanta v oblasti metodiky použité v experimentální části diplomové práce. Způsob zpracování této části svědčí o schopnosti diplomanta pracovat důsledně, zvolit vhodné metody, které jako celek umožňují získat komplexní pohled se zřetele metalografického pohledu na heterogenní svarová rozhraní, doplněný informacemi o změnách mikrotvrdosti přechodových zón, o vztazích mezi fázovým složením a typem mikrostruktur. Ocenění zaslouží rovněž užití a interpretace výsledků energiově disperzní mikroanalýzy a profesionálních softwareových programů Thermo-Calc a SVARY. Diplomová práce Bc. Petra Havlíka se opírá o 32 publikovaných prací obsahuje perfektně zpracovanou přílohu, doloženou metalografickými analýzami, grafy mikrotvrosti fázových rozhraní a přechodových pásem. Pro porovnání naměřených experimsntálních hodnot obsahu uhlíku na svarovém spoji s výpočtem bylo využito programu SVARY a zároveň byla aplikována úsečková vlnově disperzní mikroanalýza uhlíku. Redistribuce uhlíku ve spoji 22K-EA 395/9 určená VDS analýzou je doložena v diplomové práci na obr. 4.10. Ve shodě s výpočtem byl pozorován výrazný nárůst koncentrace uhlíku z původní hodnoty C 0,11 hm.% v austenitickém návaru na 0,752 hm.% C ve vzdálenosti 15 mikrometrů od rozhraní. Diplomovou práci Bc. Petra Havlíka orientovanou na téma strukturní stabilita svarového spoje uhlíková/austenitická ocel hodnotím známkou výborně a oceňuji zejména komplexní pohled jejího autora na difúzní procesy uhlíku které redistribuci toho prvku v daných typech spoje provázejí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 51467