TINKA, Z. Analýza bezdrátového prostředí pomocí Ekahau a možnosti spolupráce s dalšími systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

Bakalářská práce studenta Zdeňka Tinky byla rozdělena do dvou částí. Cíle první části zaměřené na měření a analýzu bezdrátového prostředí byly splněny a s výsledky jsem až na drobné nedostatky spokojen. V rámci druhé části měl student analyzovat a následně realizovat funkci lokalizace mobilní stanice s využitím síťových prvků od firmy AeroScout. Vlastní lokalizaci se však z důvodu chybějících hardwarových prvků nepodařilo prakticky uskutečnit. I přesto, že student pracoval na bakalářské práci průběžně, mohl při řešení vzniklých problémů projevit více iniciativity a samostatnosti. I přesto, že se nepodařilo splnit všechny cíle bakalářské práce, odborná úroveň a analýza dosažených výsledků je dobrá. Z formálního hlediska nemám vážnější připomínky, proto celkově práci hodnotím stupněm B / 82 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Bartl, Milan

Student ve své práci splňuje všechny body zadání. Logické členění práce je velmi dobré, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Popis problematiky je stručný a jasný. Citace literatury je dostatečná a na použitou literaturu je v textu odkazováno. V anglické verzi abstraktu se objevují kostrbaté, hůře pochopitelné fráze. Některé obrázky (zejména ve druhé části práce) jsou nevhodně umístěny příliš daleko od místa, kde je na ně odkazováno. V práci se v drobné míře vyskytují interpunkční chyby. Navrhované hodnocení: 87 bodů, známka B

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 52131