MIZEROVSKÁ, L. Selektivní izolace bakterií rodu Bifidobacterium z potravin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rittich, Bohuslav

Studentka vypracovala diplomovou práci se zájmem o řešenou problematiku. Práce je zpracována a výsledky interpretovány odpovídajícím způsobem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šárka, Havlíková

Pro stanovení počtu bakterií u výrobků Biopron a Linex forte byl proveden součet KTJ při aerobní i anaerobní kultivaci? Domníváte se, že zvolený postup je správný?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 51363