SEDLÁČEK, Z. Produkce vodíku bakteriemi rodu Clostridium [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Rittich, Bohuslav

Student vypracoval bakalářskou práci se zájmem o řešenou problematiku a s výrazným pracovním nasazením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Turková, Kristýna

Předložená bakalářská práce zpracovává v současné době aktuální téma produkce vodíku bakteriemi rodu Clostridium. Práce je dobře rozvržena a psána s logickou posloupností bez překlepů nebo stylistických chyb. V teoretické části jsou přehledně shrnuty poznatky o výrobě vodíku, dále je charakterizován rod Clostridium, jeho metabolismus, substráty využitelné pro produkci vodíku a metody produkce vodíku biologickými činiteli. Z teoretické části je patrný autorův přehled o řešené problematice. Velmi oceňuji použití aktuální literatury, i když bych uvítala více citací odborné cizojazyčné literatury a sjednocení citací v textu ( str. 21, 27 citace se liší od zbytku textu). Drobné připomínky bych také měla k používání bakteriálních taxonů (str.19 - rod Rhodospirillaceae - měla by být čeleď, str. 27 druh Clostridium tyrobutyricum DSM 2637 - měl by být kmen), dále na Obr. 2 není odkazováno v textu. Také Tabulky 1 a 2 by měly být, dle mého názoru, přeloženy do češtiny. Nicméně tyto drobné nedostatky nesnižují úroveň práce, kterou autor zvládl jak po stránce teoretické, tak i experimentální. Všechny cíle byly splněny a proto doporučuji předloženou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 24579