KOVÁČ, M. Mikroprocesorem řízený autonomní zdroj konstantního proudu a napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavelka, Ondřej

Student pracoval na projektu svědomitě, průběžně oznamoval postup práce a dosažené výsledky. Práce obsahuje jak teoretickou přípravu – simulace v Microcapu – tak i měření na hotovém výrobku. Student dokázal vše od návrhu až po realizaci – návrh DPS, programování v jazyku C a finální oživení. Bohužel se mi nepřišel předvést s finální realizací a předvedením funkce.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Lattenberg, Ivo

Bakalářská práce je rozsahově nadprůměrná s počtem 69 stran včetně příloh. Po formální stránce je v pořádku s malým množstvím gramatických chyb a překlepů. Práce má dobrou grafickou úpravu. Zadání bylo splněno, byl navržen a realizován funkční vzorek na kterém bylo provedeno měření. Zdroj byl realizován pomocí mikrokontroléru ATmega, jak bylo požadováno v zadání, ovládací program byl vytvořen v jazyku C, ve vývojovém prostředí AVR Studio 4. Zdrojový kód je řádně okomentovaný a je přibalen v přiloženém archívu spolu s návrhem desky plošných spojů. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 52164