FOJTÍK, M. Využití bioplynu ve spojení s kogenerací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastný, Petr

Předložená práce splňuje jednotlivé body zadání. Autor podrobně popsal technologie pro výrobu bioplynu a následně definoval podmínky pro využití bioplynu ve spojení s kogenerační jednostkou. Dále jsou v práci popsány i další technologie pro využití bioplynu, avšak ne vždy se zcela týkají zpracovávaného tématu. V práci se občas objevují odstavce se stejným obsahem, což se jeví jako neopodstatněné. V práci postrádám podrobnější energetické zhodnocení u zvolených porovnávaných variant. Ekonomické hodnocení je odpovídající kvalitě a náplni práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Baxant, Petr

Student ve své práci řeší dnes aktuální a populární téma a to využívání obnovitelných zdrojů energie, konkrétně biologických materiálů pro výrobu bioplynu, který lze následně využít pro výrobu elektrické energie a tepla v kogeneraci. Přehledně je zpracována část věnující se výrobě bioplynu a čtenář zde najde prakticky všechny potřebné informace. V další části dostatečně prezentuje prakticky všechny současně využívané technologie kombinované výroby. V kapitole 7 se zaměřil na spojení KJ s bioplynovou stanicí a provedl rozbor dvou variant bioplynové stanice. Zde mi chybí zmínka o tom, z jaké instalace student vycházel, proč jsou zvolena právě uvedná čísla (tab. 7-1). Ve vztahu 7.3 je použit objem substrátu Qb1 což není denní ale roční objem - chybný komentář v textu nad vztahem. Ekonomické zhodnocení je pro tento druh práce dostatečné. V práci mi chybí dle požadavku zadání podrobnější energetické hodnocení technologie BPS, např. jaké množství tepla se vyprodukuje, kolik z tohoto tepla se použije zpět v technologii, jaká je potenciální využitelnost takového množství tepla v dané instalaci. Kromě souhrnných údajů v tabulce 7-10, popř. 7-8. Po formální stránce mohu vytknout popisy tabulek pod tabulkami - tabulky se vždy popisují nad tabulkou!

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 24632