SUCHOMEL, S. Řešení technologie součásti "hřídel" na CNC strojích se systémem Fanuc. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Technologie pro stroje se systémem Fanuc je zpracována poměrně podrobně s těsnou provázaností na konkrétní firmu, tomu jsou podřízeny jednotlivé kapitoly. Teoretické a formální položky vykazují ojedinělé nepřesnosti. Celkově předložená práce vystihuje dobrou znalost a orientaci v reálné strojírenské produkci (podmínky, možnosti, problémy).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Polzer, Aleš

Bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním. Jen seznam použitých zkratek a symbolů není úplný a některé z prezentovaných obrázků nejsou provázány s textem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20535