KOVAŘÍK, J. Detektor řečové aktivity v signálovém procesoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sysel, Petr

Zadání hodnocené diplomové práce bylo splněno a student vytvořil programy pro signálový procesor TMS320C6416 realizující detektory řečové aktivity používané v kodecích podle doporučení ITU-T G.723 a G.729. Přestože organizace ITU-T nabízí ke stažení kromě dokumentace i referenční implementaci kodeků v jazyce C, musel student provést mnohé úpravy. Především bylo nutné prováděné operace v pevné řádové čárce přizpůsobit možnostem a instrukcím signálového procesoru. Při těchto úpravách student narazil na některé nesrovnalosti mezi popisem v dokumentaci kodeků a referenční implementací. Nad rámec zadání vytvořil sadu skriptů výpočetního prostředí Matlab, které použil pro porovnání rozdílů a nalezení správné implementace. Student po celou dobu řešení diplomové práce pracoval samostatně a aktivně navrhoval řešení problémů, které se objevily. I formální stránka diplomové práce je na velmi dobré úrovni. Text diplomové práce je přehledně rozdělen na teoretickou část popisující činnost detektorů a část popisující implementaci včetně zmíněných odlišností od doporučení. V příloze jsou uvedeny výsledky detekce. Drobná výtka by mohla směrovat k malému počtu citovaných zdrojů a malý počet odkazů přímo v textu. To je ale asi dáno tím, že všechny podstatné informace byly uvedeny v citovaných doporučeních ITU-T.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Mach, Václav

Student ve své diplomové práci splnil zadání v celém rozsahu, navíc pro DSP implementoval oba dva porovnánané detektory oproti jednomu požadovanému. Práce je na vysoké odborné úrovni, student prokázal dobré znalosti jak v teorii zpracování signálů, řeči, tak v praktické implementaci detektoru v Matlabu i jazyce C. Chyby při implementanci v signálovém procesoru způsobené zaokrouhlováním by byly zcela jistě předmětem další optimalizace, výsledky mého hodnocení práce neovlivní. Především bych chtěl ocenit vlastní přístup k řešení v případech, kdy oficiální dokumentace kodeků neodpovídala vzorové realizaci a student tyto nesrovnalosti vyřešil. V intepretaci výsledků postrádám vyhodnocení úspěšnosti detekce např. pomocí ROC (Receiver operating characteristics) křivek. Celkový dojem z práce bohužel snižuje její formální zpracování. Nejsou dodrženy pokyny pro psaní závěrečných prací (vzorce jsou součástí vět) ani základní typografická pravidla (odsazení odstavců), mnohdy se objevují chyby gramatické (interpunkce). Pro schématické znázornění algoritmů se používá zpravidla jiný vzhled některých bloků (blok if), taky kombinace zápisu zdrojových kódů a vzorců v textu neodpovídá pokynům. Některé zdroje uvedené v referencích nebyly v textu citovány.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 52104