DUCHÁČ, P. Management jakosti v chemických laboratořích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

Předložená bakalářská práce byla zaměřena na vypracování systému managementu jakosti pro chemickou laboratoř, konkrétně pro hydrochemickou laboratoř. Práce je sepsána velmi slušnou češtinou, téměř bez překlepů, v souladu s pravidly stanovenými FCH VUT v Brně a z jejího obsahu je zřejmé, že studentovi je zcela jasné, co by měl systém jakosti aplikovaný do chemických laboratoří představovat. Veškeré kapitoly zaměřené na systém jakosti jsou zcela v pořádku, poznámku mám pouze k vlastnímu zpracování metodických postupů. Vzhledem k tomu, že student neabsolvoval povinně volitelný předmět Analýza vody, bylo pro něj komplikovanější vybrat metodické postupy související se základním rozborem vod. V předložené práci tvoří pouze nezbytnou součást příručky jakosti. Proto tam neuvedl některé parametry, které jsou součástí SOP akreditovaných laboratoří. Nicméně to, že použil literaturu od Horákové svědčí o tom, že si umí zvolit základní kmenovou literaturu související se zvolenou problematikou. Také tato autorka velice populárních skript neuvádí u svých metod potřebné metrologické parametry. Vzhledem k celkovému přístupu studenta k řešení bakalářské práce i ke kvalitě předložené studie hodnotím ho stupněm "výborně".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štilárková, Edita

V bakalářské práci se pouze ojediněle vyskytují gramatické chyby a překlepy: - na straně 21 máte uvedeno v textu ......s pomocí odborné literatury v bodě 2.5 (má být 3.5), .....v hydrochemické laboratoři a v bodě 2.12 (má být 3.12), - na straně 26 máte uvedenou zkratku PO, která není uvedena v seznamu zkratek, - na straně 43 máte uvedonou jednotku mS.m-1, bývá zvykem uvádět čísla jako exponent

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 24634