HAMPL, D. Kryptografie na výpočetně omezených zařízeních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Malina, Lukáš

Student pracoval převážně samostatně a jeho aktivita během řešení závěrečné práce byla na velmi dobré úrovni, kde lze vytnout jen nedostatečnou konzultaci návrhu autentizačního schématu. Zadání se skládalo z několika dílčích cílů, kdy převážná většina byla splněna. V práci schází především výsledky implementace z čipové karty JAVA. Nicméně student vynahrazuje tento nedostatek rozšířením implementace na čipových kartách .NET o tři autentizační schémata a implementaci vlastního návrhu vzájemné autentizace na čipových kartách. Avšak návrh je popsán pouze stručně, kde některé proměnné mají nejasný původ či formát. Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni přes mírné nedostatky, jako např. prezentace porovnání bezpečnosti v tabulce 8 či kvalita a provedení obrázků 2 nebo 3. Celkové hodnocení 82 B.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Hajný, Jan

Téma projektu je zaměřeno na použití kryptografie na výkonově omezených zařízeních. Cílem je ověření vybraných kryptografických schémat a návrh vlastního protokolu. První část zadání považuji za splněnou, existující systémy byly vhodně zvoleny a dostatečně otestovány na čipových kartách. Druhá část, návrh vlastního protokolu, je problematická. Nový protokol do značné míry kopíruje existující řešení a přidává pouze jeden krok, jehož význam není dostatečně vysvětlen. Odborná stránka je vyhovující, úroveň složitosti protokolů odpovídá diplomové práci. Interpretace výsledků je kvalitní u měření existujících protokolů, nicméně neúplná u hodnocení vlastního řešení. Oceňuji však implementaci na čipové kartě. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni, objevují se chyby v terminologii a nepřesnosti ve značení. Hodnocení je ovlivněno nedostatečnou analýzou a zdůvodněním navrženého řešení.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 52100