NEUWIRTH, Z. Simulátor pro ověření funkce bezpečnostních pásů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazůrek, Ivan

Téma práce bylo komplikováno dodatečným požadavkem na univerzální využití simulátoru, což značně přesahovalo původní zadání. Student se s touto problematikou dobře vypořádal. Trochu nepřehledná mi připadá kapitola pevnostních výpočtů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Prášil, Ludvík

Cíle v zadání diplomové práce se neshodují s cíli stanovenými diplomantem v kapitole 3 na staně 22. Původním cílem byl návrh na doplnění stávajícího simulátoru UAMK volantem, měřením a záznamem rychlosti a přípravkem na snímání videokamerou. Diplomant si však vymezil nové cíle. Gravitační princip pohybu vozíku po nakloněné rovině nahradil novou horizontální konstrukcí dráhy simulátoru s pohonem vozíku lineárním pneumatickým motorem. V teoretické části práce považuji za nedostatek absenci podrobné analýzy dráhových, resp. časových, závislostí kinematických veličin (rychlosti a zrychlení) pohybujícího se vozíku simulátoru v jednotlivých fázích pohybu v daném dráhovém rozsahu (intervalu). Jsou to fáze: - rozběh vozíku při působení síly pneumatického motoru - uvolnění vozíku (bez působení vnější síly) - zastavování (brzdění)lineárním hydraulickým tlumičem nárazu, event. nárazem na gumové bloky. Dále v práci chybí schéma pneumatického obvodu a specifikace jednotlivých prvků navrhovaného pneumatického systému. Na velikosti průtoku stlačeného vzduchu do motoru i z motoru se svými propustnostmi (odpory) podílejí všechny prvky na vstupní a výstupní větvi. Pro geometrický objem, průměr pístu a zdvih vybraného bezpístnicového pneumatického motoru, požadovanou maximální rychlost by se měly stanovit potřebný normovaný průtok, maximální rozměry propojovacího potrubí, resp. hadic, a spotřeba vzduchu. Výkresová dokumentace je zpracována v minimálním rozsahu, pevnostní výpočty konstrukce vozíku jsou provedeny MKP. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 20513