KOHUT, V. Možnosti využití geotermální energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student prokázal schopnost samostatně zpracovat zadaný problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bogdálek, Jan

Práce zaměřena na geotermální energii a její využití v různých energetických systémech. V závěru práce řešitel nastiňuje možnosti využití geotermální energie na území V závěru práce řešitel nastiňuje možnosti využití georermální energie na území České republiky. Předložený materiál je uceleným, přehledným a efektně zpracovaným přehledem poznatků získaných především z celostětových provozů. Řešitel splnil všechny body zadání. Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji o obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20514