HEMZALOVÁ, P. Ab-initio výpočty stability struktur sloučenin niklu a dusíku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Šob,, Mojmír

Diplomantka pracovala velmi soustavně a samostatně. Velmi dobře dokázala interpretovat získané výsledky a vytěžit z nich maximum. Získané vědomosti a dovednosti jsou výborným základem pro předpokládané doktorské studium.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vřešťál,, Jan

Drobné jazykové prohřešky (str.16, ř.4 zdola: nespravný tvar trpného rodu, str.30, ř.4 shora, str.44, ř.5 shora: srovnávání pomocí "jak" místo "než", str.22, ř.14 zdola: "zpočtených" místo "vypočtených") mne vedly k hodnocení jazykového zpracování stupněm "B"

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2876