HOŠEK, R. Systém pro sledování únavy řidiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Radek

Student se do hloubky seznámil se zpracovávanou problematikou. Pracoval svědomitě a své výsledky pravidelně konzultoval. Dosažené výsledky odpovídají náročnosti dané úlohy.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Číka, Petr

Předložená diplomová práce se zabývá systémy pro sledování únavy řidiče. V první části práce autor popisuje různé systémy využívané v současných automobilech, následuje stručné seznámení se zpracováním obrazu na mobilních platformách, zejména na OS Android a popis metod pro detekci objektů v obraze. Stěžejní část práce se zabývá úpravě algoritmů pro detekci obličeje a očí z knihovny OpenCV a jejich implementaci na platformě Android. Výsledkem práce je funkční aplikace, která umožňuje sledovat lidský obličej včetně očí přední kamerou telefonů se systémem Android. Úspěšnost detekce očí autor uvádí na 98 %. Z výše uvedeného mohu konstatovat, že autor zadání splnil. Výtku bych měl pouze k občasným gramatickým chybám, např. ve slově schoda (shoda) nebo chromatizační složka (chrominanční složka) apod. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A/90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 52116