ČERNÝ, O. Analýza a návrh informačního systému pro společnost Elegis s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusák, Aleš

Otázka: Zajímal jste se také o bezpečnost upravovaného IS? Je použité zabezpečení dostatečné?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Olexik, Martin

Práci hodnotím výborně, a to vzhledem k tomu, že je zde dobře zpracovaná analýza procesů a použitelný návrh řešení slabých míst ve společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Vypracování práce je z procesního i technického pohledu na výborné úrovni. Trochu mi v práci chybělo provázání navrhovaných změn v procesech na konkrétní zaměstnance, či jejich role ve firmě.
Zvolený přístup k řešení cíle práce A Přístup k řešení cíle je sice techničtější, ale dle mého názoru úplně pokrývá zvolený cíl práce.
Úrověň zpracování práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C Některé nevýznamné procesy jsou v práci rozepsané příliš podrobně, a naopak jeden z core procesů je z mého pohledu popsán neúplně a nepřesně.
Obtížnost a správnost řešení A Student si zvolil poměrně náročný přístup a postup k dosažení cíle práce, který zjevně vyžadoval řadu konzultací v analyzované společnosti. Nicméně konstatuji, že připravená analýza je správná a návrh řešení je realizovatelný.
Přínos a praktické využití návrhu A Návrh je dle mého názoru realizovatelný a může být pro analyzovanou společnost přínosem.
Odborná jazyková úrověň B Práce je napsána velmi technicky a v některých částech zbytečně podrobně.
Písemná a grafická úprava A Vzhledem k použitému technickému stylu práce hodnotím písemnou a grafickou úpravu pozitivně.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49207