RAŽDÍKOVÁ, K. Marketingový plán pro firmu Robertone Motors [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) E
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Ing.Václav Kuna

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49238