HRIVŇÁK, V. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Při dopracování svého projektu se Vladimír Hrivňák soustředil především na ty části, které mu byly vytýkané při obhajobě práce v regulérním termínu. Dosáhl tak zřetelného posunu, zejména co se týče grafické úrovně perspektivních pohledů a jejich přesvědčivosti. Dle mého názoru je úkolem vedoucího práce zhodnotit především způsob, jakým autor projekt vytvořil a jak o něm byl schopen přemýšlet, a to je také předmětem mého hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Františák, Luboš

Koncept návrhu předpolí má vytvářet volné prostory předpolí jako kontrast s vymezenými cestami v květné zahradě. Návrh se snaží nepřekračovat stanovené výškové limity a respektuje stávající objekty. Předsunutí stálé výstavy do veřejného předprostoru u hlavního vstupu považuji za vtipné. Úpravy ve stávajících objektech se minimalizovaly a autor si pak v návrhu vystačil se třemi novými solitérními objekty: kavárnou s galerií, skleníku se zázemím a sklady. Jednotlivé plochy předpolí, které jsou vymezeny chodníky a obslužnými cestami, by si zasloužily podrobnější specifikaci, aby byla patrná autorova představa. Ale patrně to mají být tři typy ploch - pole tulipánů, udržovaný pochůzí trávník a vodní plochy - jak napovídají impresionistické perspektivy. Provozní rozvržení areálu je funkční. V návrhu je podrobněji zpracován objekt galerie s kavárnou, k jeho provoznímu uspořádání nemám připomínek. Zatímco parter je opticky propojen se zahradou, mohutná horní hmota je směrem k městu a do zahrady prolomena dvěma menšími okny. K diskusi je, zda je v tomto případě vhodnější preferovat pro prostory galerie a přednáškový sál střešní osvětlení, nebo okna s výhledem. Skleník se sklady je navržen podle popisu ve zprávě jako montovaná stavba ze ŽB prefabrikátů s prosklenými otvory s možností zastínění proti přehřátí. K diskusi je zvolený tvar skleníku a princip prosklené střechy s mírným spádem na tak velké ploše. Konstrukční detaily z předložené dokumentace nejsou patrné. Formální úroveň je průměrná. Část popisů a legend je v češtině, část ve slovenštině - asi by bylo lepší zvolit jeden jazyk. Celkově hodnotím tuto práci pozitivně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení B
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení C
Formální úroveň D
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 24645