SUCHOMEL, A. Návrh zástavby přední nezávislé nápravy a rozmístění interiéru autobusu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Diplomant Bc. Adam Suchomel si vybral téma své diplomové práce na základě svého působení ve firmě SOR Libchavy spol. s r.o. a zájmu o řešenou problematiku. Téma práce bylo poměrně rozsáhlé a náročné. Diplomant získával vstupní data především u zadavatele, problémy při řešení problémů konzultoval jak u zadavatele, tak u vedoucího práce a dalších pracovníků ústavu. Práci řešil systematicky a iniciativně od jejího zadání, což mu umožnilo zvládnout poměrně velký rozsah prací. Student v průběhu řešení prokázal vysokou míru samostatnosti při práci a schopnost osvojit si potřebné přístupy a využít je k řešení. Práce je logicky uspořádaná a i přes poměrně rozsáhlý obsah přehledná. Po formální stránce je zpracována poměrně pečlivě s některými drobnými, např. pravopisnými chybami. Na práci cením rozsah řešené problematiky a směřování k praktické realizaci. Cíle dané náročným zadáním byly diplomantem splněny v celém rozsahu, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Porteš, Petr

Diplomant se ve své diplomové práci zabývá návrhem přední části podvozkového rámu autobusu SOR NB 12 City pro použití přední nápravy od konkrétního výrobce. Současně se zástavbou nápravy jsou řešeny i další požadavky na interiér přední části autobusu, tj. co nejširší ulička mezi koly a použití předních dveří šířky 1200 mm. Student k řešení diplomového projektu přistoupil velmi systematicky, správně si stanovil dílčí cíle, tvořivě přistoupil ke konstrukčnímu řešení, zátěžné účinky stanovil dle požadavků zadavatele, pro stanovení sil působících na rám využil software ADAMS, a provedl kontrolu napjatosti rámu v software ANSYS. Dále provedl kontrolu kinematiky řízení, návrh interiéru a kontrolu zatížení náprav. Zvolený postup řešení je správný. Práce je sestavena logicky. Postup řešení je pečlivě uveden v textu. Lepší srozumitelnosti textu brání velký počet názvů jednotlivých dílů konstrukce. Většího porozumění by se dosáhlo označením dílů přímo v obrázcích např. číselnými odkazy. Úvod práce je velmi krátký, poskytuje sice úvodní charakteristiku nízkopodlažního autobusu, ale z textu není zřejmé za jakým účelem. Označení některých veličin je netradiční např. Q pro síly. Jedná se však o formální záležitosti. Samotnou věcnou a obsahovou stránku práce hodnotím velmi vysoko, stejně tak úroveň a množství vykonané práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49240