ŠKALOUD, M. Návrh alternativní konstrukce rámu formulového vozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Diplomant Bc. Martin Škaloud pracoval na své diplomové práci s cílem navrhnout a porovnat alternativní variantu rámu studentské formule. Vytvořil konstrukční návrh splňující požadavky pravidel studentské soutěže a výpočtovou analýzu torzní tuhosti. Na základě jejich výsledků pak rám upravil a vytvořil finální variantu. Práce prováděl především v závěrečné části času vymezeného ke zpracování, problémy konzultoval s vedoucím práce. Diplomová práce je uspořádána logicky a poměrně přehledně, po formální stránce obsahuje některé drobnější nedostatky, např. stylistické a pravopisné chyby. Cíle práce dané zadáním byly v práci splněny, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dundálek, Radim

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem alternativní varianty rámu soutěžního vozidla kategorie Formule Student. V první části přináší student poměrně ucelený přehled pravidel Formule Student týkající se rámu vozidla. Zmiňuje možné materiály, které lze na stavbu použít a definuje požadavky, které musí rám takového soutěžního vozu splnit. Diplomant dále navrhl variantu rámu, kterou na základě analýzy torzní tuhosti upravil na finální variantu, kde zohlednil skutečnosti zjištěné výpočtem, např. že doplnění rámu v oblasti kokpitu příčkou pro lepší vystupování nepřispěje ke zlepšení torzní tuhosti a přitom zvýší hmotnost. Její odstranění ve finální variantě je tedy možno brát jako odůvodněné stejně jako preferování požadavku nízké hmotnosti vozidla. S finální variantou, jejím hodnocením i rozborem torzní tuhosti v jednotlivých úsecích lze souhlasit. Srovnání s jinými variantami přináší potřebné podklady k celkovému zhodnocení navržené konstrukce. Přínos práce lze vidět především v možnosti vyztužení rámu v jeho přední části. Se skutečnostmi uvedenými v závěru lze souhlasit, závěr je formulován poměrně objektivně. Práce obsahuje po formální stránce některé nedostatky nebo méně vhodná zobrazení, např. obr. 13 nemá příliš velikou vypovídací hodnotu nebo hodnoty v grafu obr. 33 jsou uváděny na 3 desetinná místa, což nevidím jako odůvodněné. Cíle práce dané zadáním diplomant splnil, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49241