SMRŽ, J. Matematická analýza a simulace přenosových parametrů optických vláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Tejkal, Vladimír

Cílem práce bylo vytvoření aplikace pro výpočet přenosových parametrů optických vláken a vizualizaci odchylek při spojování vláken. Všechny vzorce použité pro výpočty jsou popsány v teoretické části. Jako menší nedostatek programu hodnotím nemožnost změny velikosti okna a není možné ho obsluhovat na menším monitoru. Ovládání a funkce aplikace jsou dostatečně popsány. Práce je čtivá a bez pravopisných chyb. Na závěr jsou prezentovány výstupní grafy pro různé typy odchylek mezi vlákny. Odkazy na použitou literaturu jsou v textu uvedeny jednou na konci věty a jindy až ta větou a není tak dodržen jednotný formát v celém textu. Student pracoval na vytváření aplikace samostatně a během pravidelných konzultací prezentoval dílčí výsledky. Student splnil všechny body zadání, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Šporik, Jan

Student v práci v práci popsal parametry optických vláken. Zaměřil se na matematický popis klíčových parametrů. Tyto vztahy následně využil v aplikaci, která splňuje body zadání. Odborná úroveň práce je snížena. Student nejspíše neprovedl korekci anglického překladu abstraktu, členění textu do dvou hlavních kapitol činí práci nepřehlednou, především poté i číslování obrázků. Nejsou dodrženy pokyny pro vypracování závěrečných prací (zápis jednotek, veličin). V teoretické části je velmi chaoticky provedenou členění spojů. Fibrlok je mechanická spojka, ale je v textu zařazena za konektory, kdy následně je popsána podkapitola mechanické spoje, atd. Na obr. 1.7 není popsán vznik mezisymbelové interference, chybí v něm zakreslena rozhodovací úroveň pro log.1 a log.0, aby byl patrný vznik chyby. V kapitole o útlumu je několikrát zaměněn útlum a měrný útlum vztažený k délce vlákna. Praktické vyžití aplikace je velmi omezené, protože byla vytvořena v licencovaném programu. Aplikace mohla být kompilována, nebo napsána v některém volně šiřitelném jazyce. K interpretaci výsledků v aplikaci bych doporučil vyjádřit ztráty spoje i číselně, nikoliv jen graficky. Student splnil body zadání a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 52184