NĚMEC, T. Formy vybraných kovů ve vodních systémech. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Dočekalová, Hana

Tomáš Němec zpracovával ve své diplomové práci aktuální a z ekologického hlediska významnou problematiku a to stanovení celkového obsahu těžkých kovů a jejich labilních forem v odpadních vodách. Diplomant zpracoval přehledně literární rešerži k danému tématu z českých a zahraničních časopisů a monografií, čímž prokázal svoji schopnost orientace v literatuře. Na základě této rešerže vypracoval časově náročný plán experimentů. K vlastní experimentální práci přistupoval aktivně, projevoval značnou zručnost, zvládl několik nárožných přístrojových analytických technik. Získal dovednosti v poměrně obtížné metodice stopové analýzy spolu s bohatými zkušenostmi s vzorkováním odpadních vod. V průběhu řešení diplomové práce byl vždy zodpovědný, samostatný, výsledky kvalifikovaně prováděných pokusů pečlivě dokumentoval a zpracovával. Diplomovou práci proto doporučuji přijmout k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čelechovská, Olga

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 2801