STRÁNSKÝ, P. Fotovoltaické články pro napájení nízkoodběrových elektronicickych zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Slavíček, Karel

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a sestavit napájecí modul pro nízkoodběrová elektronická zarízení založenýna Lithium-polymerovém akumulátoru, který bude nabíjen fotovoltaickým článkem. Úkolem jekonstrukce nabíječky Lithium-polymerového akumulátoru, která bude respektovat potencionálněkolísající napětí fotovoltaického článku. Student pracoval samostatně a s velkým zaujetím pro řešení problému. Navrhl po technické stránce kvalitní řešení nabíječky lithium-polymerových akumulátorů, která respektuje specifické vlastnosti použitého zdroje energie – fotovoltaického článku. Do řešení vložil svoji invenci, potřebné informace samostatně vyhledal v literatuře a dokumentaci výrobců použitých součástek. Navržené nabíjecí zařízení student sestavil a v praxi ověřil jeho vlastnosti. Formální zpracování je na solidní úrovni. Student podrobně diskutuje možné způsoby řešení úkolu a vybírá vhodnou technologii, kterou implementoval při konstrukci nabíječky. V textu práce by mohly být podrobněji diskutovány praktické zkušenosti získané při konstrukci nabíjecího zařízení a následním měření jeho vlastností. Z hlediska vedoucího nemám k práci studenta zásadní připomínky. Práci hodnotím známkou A – 95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Šimek, Milan

Cílem bakalářské práce návrh a sestavní napájecího modul pro nízkoodběrová elektronická zařízení založený na Lithium-polymerovém akumulátoru. Práce je na dobré odborné výši, je psána srozumitelně, struktura kapitol a jejich pořadí je vyvážené. Co se týče grafické formy ta je také na dobré úrovni. V práci se vyskytuje minimum překlepů. V teoretické kapitole student detailně diskutuje typy solárních článků a dále se zabývá technologií akumulátorů a jejich charakteristikám. Student v bakalářské práci realizoval praktické zapojení pro nabíjení akumulátoru a napájení koncového zařízení. V praxi otestoval a změřil funkčnost realizovaných prototypů, výsledky měření detailně diskutuje. Student ve své práci prokázal dobré znalosti elektrotechniky, které dokázal převést do praxe. Navrhoval bych desky plošných spojů umístit do přílohy práce. Práci hodnotím velice kladně, navrhuji hodnocení A(95 bodů) a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 52171