MARTINÁKOVÁ, P. Správní budova Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

K řešení diplomové práce přistoupila Petra Martináková velmi zodpovědně a svědomitě. Pracovala samostatně a systematicky. Důsledně se snažila rozvinout koncepci vstupní zóny papírny Wanemi a.s., založenou již v předcházejícím semestru. Tato „ zelená zóna“ nacházející se podél příjezdové komunikace do města Zábřeh, prezentuje ekologickou papírnu a je v návrhu obohacena o celozávodní i městské funkce, v budovách demonstrujících soudobé architektonické přístupy. Detailně se diplomantka zabývala návrhem administrativní budovy společnosti Wanemi a.s. Návrh je zdařilý typologicky, architektonicky, konstrukčně i ekologicky. Výsledek dokumentuje výbornou profesní připravenost Petry Martinákové pro řešení úkolů investiční praxe. Nejen obsahem ,ale i výborně graficky splnila zadání. Otázky a náměty k obhajobě: Řešení průmyslových zón ve vztahu k městu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Přístup studentky ke zpracování byl zodpovědný a systematický
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vágner, Silvestr

Diplomová práce prokazuje autorovu možnost uplatnit se výborně v odborné praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Z hlediska provozního by bylo patrně vhodnější administrativní budovu situovat do rozvojového pásu místo navrhovaného objektu garáží a tak umožnit zaměstnancům přímý přístup ze závodu bez nutnosti procházet hlavní bránou
Architektonické řešení A architektonické pojetí objektu je adekvátní principu navrhování energeticky úsporných staveb a barevnost fasád je vhódně akcentována umístěním loga společnosti
Provozní řešení A Navržený střešní světlík umožňuje dobré prosvětleni středního traktu od druhého pódlaží počínaje a doplňuje tak klidovou zónu administrativní části o možnost uplatnění tropické zeleně ( palmy atp.)
Technicko konstrukční řešení A Navržené teplovzdušné vytápěni —větrání využívá pro rozvody prostor nad zavěšenými stropními podhledy a je vlastně podmínkou pro nízkou energetickou náročnost stavby
Formální úroveň A je na výborné úrovni
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 38632