VAVERKA, I. Řezná keramika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Humár, Anton

Pojetí bakalářské práce vychází z velmi dobrých znalostí aplikací nejnovějších trendů v oblasti dané problematiky, uchazeč prostudoval a ve své práci využil poznatky získané studiem rozsáhlého souboru odborné literatury (knižní publikace, odborné časopisy, výukové texty, firemní materiály a zejména Internet, celkem 31 odkazů). V celém průběhu zpracovávání bakalářské práce byla pracovní morálka uchazeče příkladná, pracoval iniciativně, postup při zpracovávání bakalářské práce pravidelně konzultoval s vedoucím práce. Plně prokázal schopnost zpracovat, analyzovat a interpretovat prostudované materiály a využít doporučení vedoucího práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sámelová, Vendula

Cíle, které jsou formulovány v zadání BP, jsou splněny. Na výbornou bych hodnotila odbornou stránku BP. Autor používá zahraniční zdroje a práce je v tomto směru přináší mnoho nových a originálních informací. V této BP bych viděla velký přínos zejména v teoretické části (pro hodně čtenářů mohou být uvedené poznatky využitelné). V tomto směru bych vypíchla kapitolu 2.5 Fyzikální, mechanické vlastnosti a mikrostruktura. Seznam zdrojů je rozsáhlý, jedná o literaturu hodnotnou, avšak vytkla bych odkazy na seznam zdrojů v textu. Tyto by se, dle mého názoru, neměly vyskytovat v nadpisech kapitol. Kapitola o sortimentu výroby významných producentů řezné keramiky je aktuální, ale dle mého názoru nemá velkou vypovídací hodnotu a autor z ní ani nevyvozuje žádné závěry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49265