FRATRIKOVÁ, D. Audit účetní závěrky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedorová, Anna

U obhajoby doporučuji prodiskutovat: 1) ověřování leasingových operací, které je poněkud zjednodušeně uvedeno na str. 67 2) zdůvodnění navrženého výroku auditora. Uvedený malý dopad nesprávností na celkový obraz o účetní jednotce není zcela v souladu s požadavky mezinárodních auditorských standardů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

doc.ing.Mariana Strenitzerová, Ph.D.

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49268