SOUKUPOVÁ, A. Zhodnocení metod pro stanovení tenzidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

Byla zpracována teoretická bakalářská práce zaměřená na zhodnocení metod používaných pro stanovení tenzidů. Práce je sepsána na 41 stranách textu a pro její sepsání použila autorka bakalářské práce celkem 34 literárních zdrojů, z nichž značná část byla cizojazyčná. Do teoretické části byly zpracovány kapitoly týkající se vody povrchové a odpadní, kde se tenzidy jako kontaminanty nejčastěji vyskytují, dále je zde podrobně zpracována problematika tenzidů zahrnující vlastní terminologii, jejich původ, vlastnosti a použití. Velice pěkně působí kapitoly zaměřené na dělení tenzidů, jejich biodegradabilitu, odstraňování tenzidů z jednotlivých matric a zejména legislativu platnou v ČR. Protože cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení metod, věnovala se autorka práce skupinovému stanovení tenzidů, dále titračním metodám, fotometrickým metodám, polarografickým metodám a separačním metodám zahrnujícím elektroforetické a chromatografické metody. Zaměřila se také na nespecifické metody umožňující stanovení na základ určení jiných hodnot, např. chemické spotřeby kyslíku. Veškeré metody jsou dobře objasněny; na nedostatek považuji to, že některé literární zdroje jsou staršího data. V závěru práce je posouzena úroveň kontaminace tenzidy a určeny a interpretovány metody, které se pro daná stanovení nejčastěji používají. Na základě přístupu autorky bakalářské práce ke zpracovávání materiálů, k její snaze jednotlivé části v průběhu sepisování konzultovat a k celkové úrovni předložené práce doporučuji tuto práci k obhajobě a klasifikuji ji známkou "A" výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doležalová Weissmannová, Helena

Práce se zabývala zhodnocením metod pro stanovení tenzidů, což je v současnosti aktální v oblasti odpadních vod. Práce je čtivým způsobem sepsána, avšak některé kapitoly ( př.2.1. a 2.2.) mohly být stručnější, a kapitola 2.3. mohla být obsáhlejší. Studentka v práci využila 34 citací, které uvedla v seznamu literatury. Závěr práce je výstižný. V práci se vyskytují drobné chyby formálního charakteru (tečky, malé písmeno na začátku věty aj.), ale teto fakt nesnižuje úroveň práce. V práci nebyla dodržena chronologická polsoupnost citací a velice často se opakuje citace č.1. Použité vztahy nejsou očílsovány, symbol X pro výpočet koncentrace je poněkud nezvyklý. Předloženou práci práci doporučuji s hodnocením výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19066