MÍKA, P. Dynamická elektroneourostimulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Špinka, Jiří

Práce byla zaměřena na metodu elektrodynamické neurostimulace. Svým obsahem a zaměřením jde o novou problematiku, čímž byla práce náročná a zadání je splněno. Přínosem je studium literatury, realizace měření impedance povrchu těla, návrh náhradního obvodu a jeho realizace několika způsoby, včetně použití obvodu s konstantní fází. Student během řešení diplomové práce pracoval velice, aktivně, řešení průběžně konzultoval s vedoucím práce, na konzultace byl vždy dobře připraven. Práce byla dokončována v dostatečném předstihu a její definitivní obsah vhodně a včas konzultován. Pan Míka pracoval s literaturou zcela samostatně, využíval zahraniční prameny, ve kterých se orientoval s přehledem a výborně je využil ve své práci. Student prokázal schopnosti tvůrčí práce, pracoval poměrně samostatně, předložená práce má výbornou úroveň. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Bartušek, Karel

Práce se zabývá dynamickou elektroneurostimulací. V podstatě popisuje funkci přístroje pro stimulaci metodou DENS. Z textu vyplývá, že autor využíval dostupnou literaturu, ale závažné je, že v textu nejsou odkazy, nebo jen v některých případech. Vlastním přínostem autora je vytvoření modelu lidské tkáně, jejiž vlastnosti byly porovnány s měřením v reálných podmínkách. Realizovaný model byl použit jako zátěž stimulačního přístroje a byly změřeny parametry stimulačních signálů. K práci mám následující připomínky: V práci jsou minimáplě používány odkazy na literaturu. I v kap. 1.1, 1.2 apod je vhodné odkazy používat případně udělat podrobnější rešerži. Stejně i v kap. 2. Str. 14, konec druhého odstavce - co značí pojem modulované signály 77 AM a 77/10. Je třeba tyto pojmy vyjádřit jiným způsobem nebo lépe definovat.. Coleův diagram připomíná chování vířivých proudů ve vodivých prostředích a systémy s rozložitými parametry. Je možné, že popis by měl být takový. Str. 25. - obr. 2. neexistuje a popisy v obrázcích jsou nečitelné. Str. 26 - kdo je autorem navrhovaného modelu? Popis pod obr. 2.10 - není zřejmé, o jaký experiment se jedná a nejsou uvedeny žádné parametry o něm. V obr. 3.3. až 3.5 chybí frekvenční stupnice. Byla by zajímavá. Obr. 3.7 - jaká veličina je na svislé ose? Str. 38 a další - z textu není zřejmé, zda měření probíhalo při zátěži, či ne nebo za jakých technických podmínek. Srt. 41 - frekvence pulsů generovaných přístrojem je konstantní nebo ne. Práce je zajímavá a řešená problematika přispěla k rychle se rozvíjejícímu oboru. Autor prokázal technické myšlení, sepsal pěkmou práci, ovšem se stylistickými i mluvnickými chybami. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 32815