FERJANC, J. 4D Cinema - animace všesměrového mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Radomil

Předložená BP reprezentuje majoritně mnoho hodin kreativní práce při vytváření 3D modelu reálného tříkolového robotu a modelování reálné scény reprezentované částí budovy FSI. Užitý modelovaci SW Cinema 4D patří k profesionálním modelovacím nástrojům hojně využívaným ve filmovém průmyslu. Aplikační výstup této bakalářské práce bude sloužit jak k simulačním účelům pruchodu daného robotu reálnou scénou, tak k propagaci daného technického řešení. Práci doporučuji k obhajobe a hodnotím známkou B / velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Minář, Petr

Práce splnila všechny požadované cíle. Autor prokázal schopnost samostatné práce a schopnost vybrat a naučit se potřebné technologie k vyřešení zadaného problému. Drobné výhrady mám k absenci aspoň základního matematického popisu kinetických rovnic animovaného robota. Celkově pěkná bakalářská práce spojující teoretickou i praktickou stránku problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 32817