PECH, Z. Konstrukční návrh pedálové skupiny formulového vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Diplomant Bc. Zdeněk Pech pracoval na zvolené diplomové práci systematicky od jejího zadání. Konstrukční návrhy a především výpočtové analýzy konzultoval s vedoucím práce, na úpravách spolupracoval s ostatními členy studentského týmu. Přes počáteční váhání s úpravami vypracoval postupně řadu variant s cílem vyhovět předepsanému zatížení u brzdového pedálu a zvýšit odolnost působícímu zatížení i u ostatních částí, především upevňovací desky, při současném snížení hmotnosti. Vzniklá práce je tak celkově obsáhlá. Výsledek, ke kterému diplomant dospěl, znamená znatelné zlepšení oproti předchozí pedálové skupině. Práce je členěna logicky a účelně a i přes svůj rozsah poměrně přehledně. Po formální stránce je zpracována pečlivě. Je v ní možno najít některé drobnější chyby, např. některé použité informační zdroje nejsou uvedeny podle v současnosti platných norem. Cíle dané zadáním byly v práci splněny, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Pecha se zabývá návrhem a počítačovou analýzou pedálové skupiny Formule Student. Pro provedené výpočty byl požit MKP systém Ansys Workbench. Diplomovou práci je možno rozdělit do několika částí. První části se zabývá přehledem současného stavu v dané problematice. V dalších částech je provedena volba jednotlivých dílů pedálové skupiny, vytvořen CAD model navrhovaných částí a provedena počítačová analýza vybraných dílů. Samotná analýza jednotlivých dílů se týká brzdového a spojkového pedálu, pedálu akcelerátoru a kotvící desky. Na všech těchto dílech je vidět zlepšení, kterého diplomant na základě počítačových analýz dosáhl, zvláště výrazné je zlepšení dosažené použitím vhodných žeber u kotvící desky. Z výsledků plyne, že navržená pedálová skupina je dimenzována na větší síly na brzdě než původní provedení s plechovými pedály a je přitom lehčí. Nová pedálová skupina se proto i vyrobí a použije. Práce je jak po obsahové stránce rozsáhlá, po formální stránce je na dobré úrovni. Jak stylisticky tak graficky je zpracována pečlivě. U některých zobrazení bych přivítal větší obrázky, ale rozsah by tím ještě narostl. Práce obsahuje některé drobnější formální nedostatky, např. literatura není uvedena podle současných norem. Přes výše uvedené drobné nedostatky práce splnila zadání a diplomant tak prokázal schopnost využít dovednosti a znalosti získané v průběhu studia při řešení složitějších technických úkolů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49285