KŘÍŽOVÁ, S. Stanovení vybraných prvků v netradičních druzích ovoce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Diviš, Pavel

Bc. Soňa Křížová se během své diplomové práce plně věnovala zadaným úkolům, včas vypracovala literární rešerži a poznatky z literatury dokázala využít. Během experimentální části Bc. Křížová plně využila možností konzultace s vedoucím diplomové práce, získané výsledky dokázala přehledně zpracovat a dobře interpretovat. Cíle práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou "A", tj. výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dočekalová, Hana

Dotazy: 1) Dle jakého klíče byly vybrány studované kovy? 1) Co si lze představit pod pojmen "vzorek s malou variabilitou"? - str. 28 a "úplná multielementárnost"? - str. 28 2) Která z uvedených metod má nejnižší spotřebu vzorku? - str.28 3) Co je za výhodu ICP AES "vysoká TDS tolerance"? TDS není uvedeno v seznamu zkratek. 4) Jak může příprava vzorku, metoda rozkladu a použitá analytická metoda ovlivnit obsah kovů v ovoci? - Závěr. 5) Jak je definovaná správnost a přesnost analytické metody a jak ji zjišťujeme a zabezpečujeme?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 32894