CHROBÁK, J. Analýza vlastností provozních kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

Diplomant se ve své práci zabýval možnostmi využití dynamické viskozity, jako hlavní neelektrické veličiny kapalin, k analýze jejich vlastností resp. složení. Pan Chrobák rámcově splnil zadání diplomové práce, mohl však z mého pohledu věnovat více pozornosti rozboru aktuálního stavu v oblasti využití dynamické viskozity v průmyslových aplikacích a nikoli obecně konstatovat, že dynamická viskozita se snižuje či zvyšuje s teplotou nebo úrovní znečištění. Rovněž v práci postrádám matematickou interpretaci získaných výsledků, na druhou stranu jsou zde dobře shrnuty závěry týkající se praktického uplatnění vytyčeného cíle. V textu kapitoly 8 Závěr se autor práce částečně odklání od shrnutí svých dosažených výsledků a poznatků ke strohému konstatování obecných poznatků. Studentova aktivita byla rozložena v průběhu akademického roku nerovnoměrně a její intenzita se zvyšovala s blížícím se termínem odevzdání práce. Z uvedeného důvodu se v práci vyskytují některé nesrovnalosti v odborné terminologii, matematických vztazích, grafických závislostech a v neposlední řadě i v typografické a stylistické stránce textu, na které jsem, jako školitel, již nebyl schopen upomenout. Při zpracování diplomové práce student využil několika literárních zdrojů, které autor citoval v kapitole Seznamu literatury, nikoli však v souladu s příslušnou normou ČSN ISO 690, 690-2.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Rozsívalová, Zdenka

Bc. Jan Chrobák se v rámci diplomové práce věnuje sledování typických vlastností kapalných materiálů, především dynamické viskozity, hustoty a indexu lomu. Veškeré experimentální práce realizoval v laboratořích Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zkušební zařízení a podmínky měření přizpůsobil přístrojovému vybavení a možnostem ústavu. Na základě toho vznikla závěrečná vysokoškolská práce zpracovaná v rozsahu 51 strany včetně seznamu symbolů využívaných v práci a přehledu použité literatury. Práce je rozdělena do devíti kapitol, doplněných úvodem do řešené problematiky. Teoretické kapitoly popisují problematiku zjišťování různých typů viskozity a metodiku stanovení hustoty látek, měření indexu lomu a optického lomu. Jednotlivé kapitoly jsou rozčleněny do mnoha podkapitol, což vede k tomu, že na jedné straně lze najít i čtyři podkapitoly. Praktická část shrnuje informace o zkušebních vzorcích mléčných výrobků s různým obsahem tuku, roztocích destilované vody a etanolu vytvořených v různém poměru složek a příkladech alkoholických nápojů s různým obsahem alkoholu. V další části uvádí popis zkušebních zařízení pro snímání hustoty, indexu lomu a viskozity, jako veličin, jejichž sledování bylo předmětem experimentů. Soubor zpracovaných grafických závislostí ukazuje teplotní závislosti hustoty směsi destilované vody a etanolu v různém poměru obou složek, teplotní závislosti indexu lomu zřejmě na stejných vzorcích jako v případě hustoty, z kapitoly 7.5 Index lomu jednoznačně nevyplývá, jaká látka nebo látky byly předmětem měření. Poslední část laboratorních prací se soustředí na sledování teplotních průběhů viskozity vybraných materiálů, které opět nejsou v kapitole Viskozita jednoznačně definovány. Předložená práce je sepsána přehledně a výstižně, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni. Požadavky zadání byly v plném rozsahu splněny. Diplomová práce a její zpracování splňují všechny požadavky, kladené na závěrečnou vysokoškolskou práci a nutné pro doporučení práce k obhajobě. Výsledky provedených a vyhodnocených experimentů, jsou jednoznačně využitelné při návrzích a realizacích aplikací využívajících kapalné materiály.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 54310