MÁČKOVÁ, Z. Návrh způsobu financování bydlení klientů realitní kanceláře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Otázka vedoucího práce: V praktické části práce uvádíte tři varianty příjmových a sociálních skupin potenciálních klientů, pro něž modelujete financování bydlení. Která (nebo které) z těchto skupin je charakteristickým klientem Vámi uvedené "vybrané realitní kanceláře" a jakými metodami byla tato skupina definována?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 D
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Grmela, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 51303