BRZUCHAŃSKÁ, A. Optimalizace metod hodnocení fosfátovacích lázní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zmrzlý, Martin

Studentka pracovala velmi svědomitě. Je třeba zdůraznit, že práce byla vypracována v rámci kombinovaného studia. Při zpracování teoretické části jsem mírně postrádal hlubší rešeršní činnost zaměřenou k výsledkům základního výzkumu, které by zde v určitých partiích mohly poskytnout cenná vysvětlení. Tento drobný nedostatek však byl předurčen formulací zadání práce ve spolupráci s průmyslovým podnikem, který studentku při studiu podporoval. Je naopak nutné ocenit, že studentka zvládnula skloubit potřeby (a co se týká realizace i možnosti) průmyslové praxe s požadavky na úroveň VŠKP kladenými vysokou školou. Průběh experimentální činnosti a zpracování výsledků nelze ozančit jinak než bezchybný. Při své skromnosti jevila studentka bohužel značnou tendenci podhodnocovat význam svých výsledků a použitelnosti testovaných metod. Zde byl tedy nutný poměrně silný zásah vedoucího do formulací diskusí a závěrů. Znovu oceňuji perfektní zvládnutí "balancování na tenkém ledě" mezi akademickým pracovištěm a komerčním podnikem. Ze strany podniku byla mj. vyjádřena spokojenost s výsledky. Podnik rovněž potvrdil některé technologické zásahy ve zkoumané lázni, o kterých diplomantka nebyla informována. Tyto zásahy však svými analýzami odhalila zpětně na den přesně (ve sledovaném období více než tří měsíců). Celkový osobnostní projev diplomantky byl po formální i obsahové stránce rovněž vynikající.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Trčka, Josef

Diplomová práce je zaměřena do problematiky optimalizace metod hodnocení elektrolytických fosfátovacích lázní, které se využívají při kontinuálním fosfátování drátů. Cílem práce je navržení a praktické ověření způsobu kontroly fosfátovacích lázní použitelné v průmyslovém provozu. Práce je zpracovaná přehledně ve čtyřech kapitolách, na které navazuje závěr, poskytující přehled o dosažených výsledcích. Rozsah práce představuje 53 stran textu, tabulek a obrázků. V teoretické části autorka popsala princip fosfátování, typy fosfátových povlaků, jeho význam při tažení drátů a standardní technologii včetně předúprav a dodatečných úprav používaných v tažírnách drátů. V části elektrolytického fosfátování uvedla stručně princip a jeho přednosti ve srovnání s klasickým fosfátováním, reakční mechanismus a charakteristiku fosfátových povlaků. Experimentální část obsahuje popis stávajícího způsobu analýzy fosfátovaní lázně a popis navržených fyzikálně chemických metod pro kontrolu stavu a životnosti elektrolytické fosfátovaní lázně. Graficky je vyhodnocena časová závislost naměřených hodnot v rámci fosfatizačního cyklu. V závěru diplomantka vyhodnotila použitelnost a efektivnost navržených kontrolních metod. K diplomové práci mám následující připomínky : přestože má velmi dobrou grafickou úpravu, vyskytly se v ní gramatické nepřesnosti: na str. 3, Abstrakt, 1. věta……zabývá technologii…… na str. 7, kap. 2.1, v poslední větě prvního odstavce…..oxidů, fosforečnanů a chromátů kovů. na str.8 v první větě……..v oxidaci dvojmocného železa na Fe+3, jež ………a na str. 9 v poslední větě…..chemické postupy jež….. " jež" doporučuji nahradit slovem které str. 14, 2.1.5.2 , konec třetího odstavce…….vrstvy fosforečnanu…….. str. 14, 2.1.5.2, první odrážka ……jakost fosfátované oceli a stavem jejího…… str. 14, 2.1.5.2, poslední odstavec……jako jsou tloušťka…., kvalitu…… str. 16, 6. odstavec, poslední věta, Nemalou výhodu je…… str. 18, 6. odstavec, poslední věta (…..dobu procesu na 6-8 s) symbol "s" chybí v seznamu symbolů na str. 53 str. 19, Tab.4 nadpis 1. sloupce: technologického parametru str. 24, 1. věta ……povlak stále tvořen povlak krystaly….. Faktické připomínky: - za rozporné považuji údaje o tvorbě kalu uvedené na str.18 v poslední větě, na str.19 v Tab.4, předposledním řádku druhého sloupce a na str. 20 v poslední odrážce, - na str. 35 je obr. 16 Porovnání stanovení…., na str.37 opět obr.16 Časová závislost… - na str. 43 je obr. 22 Časová závislost…., na str. 44 je opět obr. 22 Časová závislost… - na str. 42 v 6. odstavci je uvedeno: …z toho bylo usouzeno, že přidaná neznámá látka… z čehož plyne, že autorka neměla k dispozici provozní deník údržby lázně a mohla se pouze domnívat, že v 39. dnu od začátku cyklu bylo do lázně něco přidáno. I přes uvedené drobné nedostatky lze konstatovat, že práce je zpracována cílevědomě se snahou splnit zadání. Skutečnost, že autorka neměla k dispozici veškeré údaje o údržbě lázně během prováděného měření, není pravděpodobně její vinou. V Brně 28. 5. 2008 Ing. Josef Trčka, Ph.D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 2795