PORUBAN, M. Senzor proudu s digitalizovaným výstupním signálem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Havránek, Zdeněk

Cílem bakalářské práce bylo ověření parametrů Rogowského cívky pro měření střídavého proudu a následný návrh a realizace technologického demonstrátoru digitálního senzoru střídavého proudu v sítích nízkého napětí. Úkolem studenta bylo zejména vytvoření elektrického modelu konkrétního typu Rogowského cívky a následný návrh elektronického jednotky pro analogové předzpracování signálů, včetně návrhu DPS a praktické realizace, a digitální převod pomocí komerčně dostupné měřicí karty. V rámci tvorby modelu cívky provedl identifikaci základních parametrů náhradního obvodu pomocí měření v laboratoři. Provedl také základní praktické ověření vlastností vytvořeného demonstrátoru při měření střídavého proudu. V rámci řešení bakalářské práce si osvojit práci se softwarovým vybavením pro simulaci elektronických obvodů a využil ji při vlastním návrhu. Bakalářská práce navazovala na předchozí semestrální projekt. Student pracoval svědomitě a iniciativně. Jeho pracovní úsilí bylo rovnoměrné v průběhu celého období řešení bakalářské práce. Konzultace využíval v obvyklé míře, kde řešil zejména teoretický návrh obvodu pro analogové předzpracování signálů z Rogowského cívky a metodiku měření. Komunikace probíhala vždy konstruktivně, student byl na konzultace připravený. Při zpracování bakalářské práce se nesetkal se žádnými významnějšími problémy. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Klusáček, Stanislav

Cílem bakalářské práce bylo se seznamit s problematikou měření proudů v sítích nízkého napětí pomocí Rogowského cívky, ověřit základní parametry Rogowského cívky KECA 250 jako senzoru proudu a vytvořit jeho náhradní elektrický model. Dále navrhnout koncepci s analogovým předzpracováním signálu a digitalizací měřených okamžitých hodnot proudů a tu pak následně realizovat jako technologický demonstrátor digitálního senzoru střídavého proudu v sítích nízkého napětí s ověřením parametrů realizovaného demonstrátoru. V práci byly shrnuty důležité informace ve všech oblastech potřebných pro vypracování této bakalářské práce, od teoretické části, kde je rozebrána problematika měření proudů pomocí Rogowského cívky a požadavky na elektronický senzor proudu s digitálním výstupem, včetně požadavků na přesnost s přehlednými výpočty a tabukovými srovnáními. Dle zadání pak v praktické části byly změřeny parametry zmíněného senzoru vytvořen jeho náhradní elektrický model. Vlastní návrh senzoru s digitalizovaným výstupním signálem byl po předchozím výběru vhodného A/D převodníku prakticky realizován, otestován a proměřen, tedy nechybí část práce věnující se ověření parametrů navrženého demostrátoru. Funkčnost technologického demostrátoru byla tedy úspěšně dokumentována, jsou zmíněny přesnosti naměřené na demostrátoru a chyby přístrojů, ale chybí diskuze nad celkovými nejistotami měření s případným doporučením na způsob jejich potlačení. Autor projevil odpovídající znalosti a schopnosti pro bakalářskou práci, kterou úspěšně realizoval. Studentovi se podařilo naplnit požadované zadání včetně jeho ověření a to vše prezentovat v odevzdané práci. Práce je psána ve slovenském jazyce, je sestavena přehledně, v logickém sledu a se všemi náležitostmi, jen občas se vyskytuje překlep či chybný odkaz na obrázek (str. 43). Rozsah kapitol odpovídá jejich důležitosti a použité obrázky, grafy, schémata a ilustrace umožňují jasnou představu o dané problematice, ikdyž čitelnost popisků v obrázcích či grafech není vždy odpovídající - např. obrázek 7.2 na straně 38. Teoretický rozbor je založen na informacích z odborných publikací. Zadání balalářské práce bylo naplněno, student prokázal orientaci v dané problematice a při řešení práce prokázal schopnosti bakaláře, oponent tuto práci doporučuje k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 54301