JONÁK, M. Návrh výměníků tepla pro vysokoteplotní aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kermes, Vít

Jako vedoucí diplomové práce konstatuji, že student pracoval na diplomové práci samostatně. Přesto, že iniciativní přístup není jeho silnou stránkou, podařilo se mu nakonec splnit požadavky zadání, přičemž se při řešení řídil pokyny vedoucího diplomové práce. Kladně hodnotím přehlednost a ucelenost práce, odbornou úroveň, logické řazení a dosažené výsledky. Grafické provedení je na velmi dobré úrovni, avšak na řadě míst tištěné verze diplomové práce jsou patrné nedokonalosti tisku vedoucí ke zhoršené čitelnosti některých částí textu. Celkově hodnotím diplomovou práci velmi dobře/B a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kilkovský, Bohuslav

Úkolem diplomanta bylo provést výpočty vhodných typů výměníků tepla pro vysokoteplotní aplikace pomocí výpočtového softwaru. Cíle diplomové práce byly splněny dle jejího zadání a její výsledky jsou aplikovatelné v praxi. Diplomant prokázal schopnost práce s moderním výpočtovým programem HTRI, určeného pro výpočty zařízení na přenos tepla. Oceňuji rovněž zpracovaný manuál programu HTRI, který je sice krátký, ale poskytuje alespoň základní informace o práci s tímto programem. Výsledky výpočtů jsou srozumitelně interpretovány. Řazení kapitol je přehledné a tematicky dobře uspořádané. Po grafické stránce je práce na dobré úrovni. Kazí ji jen patrné nedokonalosti tisku v některých částech textu způsobené zřejmě tiskárnou. Mezi formální nedostatky bych zařadil uvádění teplot v tabulkách výsledků zbytečně na dvě desetinná místa, nebo plochy na tři desetinná místa. Tyto formální nedostatky ovšem nesnižují celkovou úroveň práce. Závěrem lze říci, že předložená diplomová práce má dobrou úroveň jak po stránce obsahová, tak i po stránce grafické. Diplomant cíle práce splnil a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 27997