KŘÍSTEL, J. Zabezpečovací zařízení s GSM modulem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokopec, Jan

Student v rámci bakalářské práce zpracoval návrh zabezpečovací ústředny s využitím GSM modulu pro předávání informací uživateli. Student v první části práce provedl rešerši dostupných typů snímačů pro ostrahu a detekci poplachů různých typů (požár, zaplavení atd.). Vlastní část realizace zařízení obsahuje popis zvoleného řešení s využitím GSM sítě pro předávání alarmu uživateli případně na PCO. Student rozdělil systém na dvě nezávislé části pro zajištění bezpečnosti při pokusu o vyřazení z činnosti, nicméně není diskutována situace při přerušení drátového spojení mezi jednotkami. Pro komunikaci mezi jednotkami je navržen jednoduchý protokol s využitím řídících znaků pro nastavení typu provozu a případnou akci (volání, sms, …). Formální stránka práce je na dobré úrovni, technická zpráva je dostupná, jen v části věnované formátování SIM karty není zřejmé, jestli se formátování provádí při každém vložení SIM nebo je nutné je spouštět ručně. V práci mi schází popis chování systému v případě rušení sítě GSM.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Klozar, Lukáš

Student měl za úkol navrhnout a sestavit zabezpečovací zařízení s GSM modulem. Úvodní teorie popisuje pouze elektronické zabezpečovací prvky a vybraný GSM modul, chybí ovšem srovnání různých druhů dostupných zabezpečovacích prvků a různých druhů GSM modulů. Stejně tak chybí jakýkoliv popis a srovnání s dostupnými komerčními elektronickými zabezpečovacími systémy. Návrh a popis konstrukce jednotlivých bloků systému je poměrně chaotický (chybí kompletní blokové schéma navrženého systému). V práci postrádám ochranu proti sabotáži. Dále práce postrádá požadované experimentální ověření funkčnosti navrženého zabezpečovacího zařízení. Po formální stránce je práce průměrná (definice zkratek, překlepy, chybí citace,…). Student navrhl a sestavil zabezpečovací zařízení řízené mikroprocesory Atmel, které se ovládá pomocí SMS a tím splnil zadání. Navrhuji 77 bodů C.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 52248