BOCKOVÁ, I. Vliv atomů kovů na dohasínající dusíkové plazma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Krčma, František

Diplomantka se práci věnovala pouze jeden rok, neboť jí byla uznána řada studijních povinností 1. ročníku MNS, a tak de facto přímo postoupila do ročníku druhého. I přes podstatně zkrácenou dobu pro řešení diplomové práce se jí podařilo dosáhnout původně plánovaných cílů. To samozřejmě vyžadovalo z její strany velmi vysoké nasazení v oblasti experimentu a zpracování expeimentálních dat. V důsleku toho již zůstal jen omezený prostor pro práci s odbornou literaturou a interpretaci výsledků v konfrontaci s dříve publikovanými poznatky. I přes tyto objektivní problémy se podařilo získat velmi kvalitní výsledky, které se staly základem několika příspěvků na konferencích a následně by měly být základem pro publikaci v renomovaném odborném časopise. Celkově při zvážení omezeného času pro řešení práce hodnotím diplomovou práci stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kudrle, Vít

Připomínky: Objem experimentální práce je velmi rozsáhlý, kvalita dat je také v pořádku, co ale postrádám je interpretace. Autorce trošku chybí vědecká zvídavost. Závisí třeba vzdálenost mezi koncem kapiláry a maximem čar rtuti na proudu rtuti? Jak rychle asi dokážou metastabily předat energii rtuti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 27980