JAKL, J. Statistický přehled akrobatických letounů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zablatzký, Jiří

Student splnil zadání bakalářské práce v plném rozsahu. V bakalářské práci je proveden ucelený přehled akrobatických letounu užívaných u nás i ve světě. Nad rámec práce je v příloze naznačen systém a pravidla akrobatických soutěži. Tato práce uvádí do problematiky akrobatických letounů a lze si z ní udělat celkový přehled o součastném stavu techniky v akrobatickém létání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Třetina, Karel

Obsah předložené bakalářské práce plně odpovídá zadání. Je uveden systematický přehled dvaceti jednomístných a dvoumístných akrobatických motorových letounů s jejich fotografiemi, stručným a jasným popisem, základními konstrukčními a výkonovými parametry. V závěru této části jsou uvedeny základní charakteristiky tří vybraných akrobatických kluzáků. Konstrukční a výkonové parametry motorových akrobatických letounů jsou zpracovány do vhodných diagramů a grafů, ze kterých je možné posoudit vzájemné konstrukční a letové parametry jednotlivých letounů. Účelným doplněním práce jsou přílohy 1.-3., dávající základní přehled o pravidlech soutěží a přehled povinných sestav v letecké akrobacii. Grafická i jazyková stránka práce je velmi pěkná, pouze v grafu 5, str. 36 je nesprávně uveden rozměr nosné plochy. V závěru práce jsou uvedeny trendy vývoje konstrukce akrobatických letounů. Oceňuji, že autor využíval informací i z internetových zdrojů. Bakalářská práce je velmi logicky sestavena a obsahuje všechny požadované náležitosti. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 11910