KADA, T. Řídicí jednotka pro tepelné čerpadlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadinec, Michal

Student Tomáš Kada ve své práci navrhl řídící jednotku pro tepelné čerpadlo. V práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Zvládl dobře problematiku návrhu analogové i digitální části. Ve své práci využil mikrokontrolér AVR, čímž také prokázal své programátorské dovednosti. Předložená práce je sepsána pečlivě a přehledně, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na velmi dobré úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Friedl, Martin

Student Kada Tomáš ve své práci popsal řízení tepelných čerpadel, v závěru práce pak navrhl vlastí řízení domácího tepelného čerpadla. Vypracovaná práce je sepsána systematicky a přehledně, rovněž tak je řešen postup návrhu. Student prokázal schopnost zorientovat se v dané problematice, vybrat vhodné řešení pro konkrétní úlohu a navrhnout a zkonstruovat zařízení.

Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 52238