TOUŠ, M. Výpočtový systém pro výběr optimálního způsobu využití energie generované spalovacími procesy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bébar, Ladislav

Tématem disertační práce Ing.Michala Touše bylo vypracování výpočtového systému pro volbu optimálního způsobu využití energie generované spalovacími procesy. K obhajobě předkládá disertant poměrně obsáhlou práci, která zahrnuje několik tematických okruhů. V úvodní části se autor zabýval využitelnosti obnovitelných druhotných energetických zdrojů. Jádro práce spočívá v návrhu systematického přístupu a jeho aplikací při vytváření simulačních a optimalizačních modelů zařízení využívaných v oblasti energetického využití odpadů a biomasy.Nedílnou součástí prací bylo získávání dat a poznatků z reálného provozu spaloven komunálních odpadů. Použití vypracovaného přístupu je demonstrováno na dvou případových studiích. První studie pojednává o tvorbě simulačního modelu s využitím provozních dat reálného zařízení na energetického využití odpadu . Obsahem druhé studie je tvorba simulačního modelu a jeho využití při řešení úlohy z oblasti energetického využití biomasy v reálném provozu. Disertační práce měla za cíl vytvořit nástroje pro energetické a ekonomické vyhodnocení provozů v oblasti energetického využití odpadů. Z posice školitele považuji vytyčené cíle za zcela a úspěšně splněné. Předložený přístup byl již školitelským pracovištěm Ústavu procesního a ekologického inženýrství použit pro řešení konkrétních požadavků průmyslové sféry a stal se otevřeným základem pro jeho další možné rozšiřování. Výsledky práce Ing. Michala Touše hodnotím jednoznačně pozitivně, při využití klasifikační stupnice odpovídá hodnocení známce A. V Brně dne 10.5.2012 Doc.Ing. Ladislav Bébar, CSc.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klemeš,, Jiří

Navrhovaná známka

Odstrčil, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 58604