GALUSZKA, J. Analýza připojení nového zdroje do soustavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Antonín

Splnění zadání diplomové práce je přiměřené získaným materiálům a poznatkům o jaderných zdrojích. Práci by prospěl návrh zásadního blokového uspořádání s ideovým návrhem technického vybavení od generátoru po vývodové vedení. Aktivita studenta během zpracování kolísala v závislosti na časových možnostech. Pro zdárné zpracování práce musel prostudovat celou řadu materiálů ve formě listinné i hojně využívat informace uvedené na webových stránkách. Formální zpracování odpovídá zadání a současným technickým možnostem. U obecných rovnic je vhodné uvádět rozměr veličin uvedených ve vzorci (např. rovnice 4.9). V seznamu použité literatury snad chybí více odkazů na webové stránky, které byly potřebné pro zpracování kapitoly 1. a 3.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Splnění zadání B 43/50
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Ing. Pavel Štěpánek - ČEZ a.s.- EDU

Diplomová práce splňuje požadavky uvedené v zadání v dostatečném rozsahu. Student v první části podrobně popisuje současné technické řešení vyvedení výkonu a způsobu provedení vlastní spotřeby našich dvou jaderných elektráren a také obecněji u vybraných typů zahraničních projektů nabízených potenciálními dodavateli. Práce je z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí zpracována přehledně. Student uvedl přehled variant technického řešení vyvedení výkonů nových bloků a provedl výpočet průřezu a parametrů vedení. Následně pro každou variantu ověřil úbytky napětí na konci vedení. Pro úplnost by bylo vhodné ověřit návrh výpočtem zkratových poměrů. Student ve své diplomové práci okrajově zohledňuje svůj návrh úhlem pohledu Kodexu PS ČEPS a dalšími standardy (EUR). Bylo by přínosné v tomto směru práci více rozpracovat. Práce má svůj praktický přínos a bude využita jako jeden z podkladů pro navazující analýzy rozšíření JE Dukovany.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 19323