ŠTUS, M. Studie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje EDU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Antonín

Zadání diplomové práce bylo v podstatě splněno. Varianta počítající s výstavbou nové rozvodny by měla obsahovat i návrh umístění nové rozvodny. Aktivita studenta při zpracování práce byla na dobré úrovni. Formální zpracování práce odpovídá současným trendům a je na dobré úrovni. Kvalitě práce by prospělo uvedení schéma přenosové sítě alespoň z posledních let (uveden stav k 1.1.2000 - viz Obrázek 2-1). Řešené téma vyžadovalo studium a využití literatury v poměrně velkém rozsahu. Uvedený seznam literatury je odpovídající.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Splnění zadání A 45/50
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Ing. Pavel Štěpánek - ČEZ a.s.- EDU

Diplomová práce splňuje požadavky uvedené v zadání. Je zde popsán současný stav rozvodny Slavětice i možnosti připojení nových bloků v lokalitě Dukovany. Z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí je práce zpracována přehledně. Student provedl variantní návrh technického řešení rozšíření rozvodny Slavětice a ověřil svůj návrh výpočtem. Pro úplnost by bylo vhodné doplnit možnosti (podmínky realizovatelnosti) rekonstrukce rozvodny na vyšší zkratovou odolnost. Diplomová práce se okrajově zabývá možností výstavby zcela nové rozvodny pro vyvedení výkonu nového bloku EDU. Bylo by přínosné tento návrh více rozpracovat, případně ověřit výpočtem. Práce má svůj přínos pro praxi a bude využita jako jeden z podkladů pro navazující analýzy rozšíření JE Dukovany.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 19321